افغان ښځې په کابل کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو په خوا کې په لاره روانې دې، افغانستان، د ۲۰۲۲ کال د می میاشت.

افغان ښځې په کابل کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو په خوا کې په لاره روانې دې، افغانستان، د ۲۰۲۲ کال د می میاشت.

© 2022 عکس د ابراهیم نوروزی لخوا د AP لپاره