کابل، افغانستان: د ۲۰۲۱ کال د می ۹مه  د یکشنبې په ورځ، خلکو د یوه ښوونځي مخې ته د یوه خونړي برید یوه ورځ وروسته ګلونه کېښودل

کابل، افغانستان: د ۲۰۲۱ کال د می ۹مه  د یکشنبې په ورځ، خلکو د یوه ښوونځي مخې ته د یوه خونړي برید یوه ورځ وروسته ګلونه کېښودل

© AP عکس/مریم ذهیب