د درونټې کانال، د ننګرهار ولایت، افغانستان، د ۲۰۲۲کال د جون ۲۷مه.

د درونټې کانال، د ننګرهار ولایت، افغانستان، د ۲۰۲۲کال د جون ۲۷مه.

© ۲۰۲۲ خصوصي