طالب جنګیالي په کابل، افغانستان کې ګزمه کوي، د ۲۰۲۱کال اګست په ۱۹

طالب جنګیالي په کابل، افغانستان کې ګزمه کوي، د ۲۰۲۱کال اګست په ۱۹

© 2021 AP عکس/رحمت ګل، فایل