نړیواله جنایی محکمه (ICC) په هاګ، هالنډ کې، د نومبر په ۷، ۲۰۱۹. © 2019 AP عکس/پیټر دیجونګ، فایل

نړیواله جنایی محکمه (ICC) په هاګ، هالنډ کې، د نومبر په ۷، ۲۰۱۹. © 2019 AP عکس/پیټر دیجونګ، فایل

© 2019 AP Photo/Peter Dejong, File