د لومړۍ پښتۍ د انځور شرحه: سړی د هرات د يوازني رواني روغتون په انګړ کې ناست دی. اپرېل ۲۰۱۴، © ۲۰۱۴ عارف کریمی/ای ایف پي/ ګيتی ایمیجز

سړی د هرات د يوازني رواني روغتون په انګړ کې ناست دی. اپرېل ۲۰۱۴.

© ۲۰۱۴ عارف کریمی/ای ایف پي/ ګيتی ایمیجز