افغانۍ کورنۍ د جنګ ساحې پرېښودلو په حال کې، ډسمبر ۲۲، ۲۰۱۶. ©۲۰۱۶

افغانۍ کورنۍ د جنګ ساحې پرېښودلو په حال کې، ډسمبر ۲۲، ۲۰۱۶. ©۲۰۱۶