یوه ښځه په یوه ښوونیز مرکز کې د ځانمرګي برید په ځای کې چې د ۲۰۲۲ کال د اکتوبر په لومړۍ نېټه په کابل، افغانستان کې د اسلامي دولت سره تړلې یوې ډلې يي مسؤولیت پر غاړه واخیسته. © 2022 ابراهیم نوروزي/عکس د AP

یوه ښځه په یوه ښوونیز مرکز کې د ځانمرګي برید په ځای کې چې د ۲۰۲۲ کال د اکتوبر په لومړۍ نېټه په کابل، افغانستان کې د اسلامي دولت سره تړلې یوې ډلې يي مسؤولیت پر غاړه واخیسته.

© 2022 ابراهیم نوروزي/عکس د AP