ښځې او ماشومان د خوراک په ارتیا، یو نانوایی، کابل، افغانستان، ۲۸ فبروری ۲۰۲۲

ښځې او ماشومان د خوراک په ارتیا، یو نانوایی، کابل، افغانستان، ۲۸ فبروری ۲۰۲۲

© 2022 Teun Voeten/Sipa USA via AP Images