मञ्जुञ्जु एम., १६, तिलमाया एम., १८ र सङ्गीत ा एम., १९ आ-आफ्ना बच्चाहरूसित चितव नमा एउटा डाक्टरको अफि स अगाडि । मञ्जुञ्जु १५ वर्षकी छँदा उनका आमाबाबुले उनको विवाह १९ वर्षको केटासित गरिदि एका थिए। तिलमायाले १५ वर्षमै २० वर्षको केटासित भागी विवाह गरेकी थिइन्। सङ्गीत ा १७ वर्षकी छँदा २० वर्षको केटासित उनको मागी विवाह भएको थियो।
अप्रि ल १२, २०१६