सरित ा एम., १७ आफ्नी भर्ख र जन्मे की छोरीसित चितव नस्थित आफ्नो घरमा। सरित ाले १५ वर्षकै उमेरमा १८ वर्षको केटासित भागी विवाह गरेकी हुन्। उनका श्रीमान् भारतमा श्रमि कका रूपमा काम गर्छर्छन्।
अप्रि ल १२, २०१६