पाटनको एउटा सार्वजनिक पार्कर्कमा खेल्दै एउटी बालिका। नेपालमा ३७ प्रतिशत केटीहरूको विवाह १८ नपुग्दै हुन्छ र १० प्रतिशतको १५ वर्षभित्रै। नेपालको कानून अनुसार विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्ष हो। अप्रि ल २४, २०१६