၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၉ ရက်တွင် ပိတ်ထားသည့်မဒရပ်စာကျောင်းတစ်ကျောင်း၏အဝင်ဝကန့်လန့်ဖြတ်ကာ တိပ်ကြိုးအဝါ ချည်ထားစဉ်။

၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၉ ရက်တွင် ပိတ်ထားသည့်မဒရပ်စာကျောင်းတစ်ကျောင်း၏အဝင်ဝကန့်လန့်ဖြတ်ကာ တိပ်ကြိုးအဝါ ချည်ထားစဉ်။

© ၂၀၁၇ (ရစ်ချတ်ဝီးယား) Richard Weir/လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်မှုအဖွဲ့