၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၉ ရက်တွင် ပိတ်ထားသည့်မဒရပ်စာကျောင်းတစ်ကျောင်းကို အာဏာပိုင်များစစ်ဆေးပြီးနောက် ရဲသားနှစ်ဦးမှ စောင့်ကြပ်နေစဉ်။

၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၉ ရက်တွင် ပိတ်ထားသည့်မဒရပ်စာကျောင်းတစ်ကျောင်းကို အာဏာပိုင်များစစ်ဆေးပြီးနောက် ရဲသားနှစ်ဦးမှ စောင့်ကြပ်နေစဉ်။

© ၂၀၁၇ (ရစ်ချတ်ဝီးယား) Richard Weir/လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်မှုအဖွဲ့