Mira Avenue in Mariupol

Mira Avenue in Mariupol on March 6, 2022 

© Ganna Kotelnikova