Valentina Gordeyeva, 65, injured by a shell fragment at a bus stop in Marinka, Ukraine, February 17, 2022. © 2022 Konstantin Reutski, Vostok SOS

Valentina Gordeyeva, 65, injured by a shell fragment at a bus stop in Marinka, Ukraine, February 17, 2022.

© 2022 Konstantin Reutski, Vostok SOS