Miraziz Bazarov at a hospital in Tashkent after the attack on March 28.

Miraziz Bazarov at a hospital in Tashkent after the attack on March 28.

© 2021 Timur Karpov