Aleksandra Slutskaya (right) and her mother, journalist Yuliya Slutskaya (left), on vacation before Yuliya’s arrest.

Aleksandra Slutskaya (right) and her mother, journalist Yuliya Slutskaya (left), on vacation before Yuliya’s arrest.

© Private