Yulia Tsvetkova, talking about her youth theater project “Pink and Blue”.

Yulia Tsvetkova, talking about her youth theater project “Pink and Blue”.

© Yulia Tsvetkova/VK