Anastasiya Shevchenko at her court hearing in Rostov-on-Don on January 23, 2019.

Anastasiya Shevchenko at her court hearing in Rostov-on-Don on January 23, 2019.

© Alissa Vasilyeva, Rostov-on-Don, 2019