Hayot Nasreddinov.

Hayot Nasreddinov.

© AsiaTerra, year unknown