Akrom Malikov

Akrom Malikov, year unknown

© Fergananews