201708Asia_Thailand_NewCharter

นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชาหย่อนบัตรในระหว่างการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559

© 2016 Reuters