Liu Xiaobo.

Liu Xiaobo. 

© Independent Chinese PEN Center