2016-eca-uzbekistan-yuldashev

Akram Yuldashev.

© BBC 2005.