Still of Shabnam Khudoydodova

Shabnam Khudoydodova

© 2016 Human Rights Watch