Liujiagou Mosque, Chuankou Village, Xiji County, Ningxia Hui Autonomous Region, 2009.

Liujiagou Mosque, Chuankou Village, Xiji County, Ningxia Hui Autonomous Region, 2009. 

© 2009 Liu Wei, Catalog of Ningxia Mosques, Volume 2