Liaoqiao East Mosque, Liaoqiao Village, Litong District, Wuzhong City, Ningxia Hui Autonomous Region, 2009.  

Liaoqiao East Mosque, Liaoqiao Village, Litong District, Wuzhong City, Ningxia Hui Autonomous Region, 2009.  

© 2009 Liu Wei, Catalog of Ningxia Mosques, Volume 1