Stratton Pollitzer, Equality Florida in Miami, Florida, US, May 26, 2023.

Stratton Pollitzer, Equality Florida in Miami, Florida, US, May 26, 2023. 

© 2023 Erin Kilbride