HUMAN RIGHTS WATCH

ישראל: יש לעצור את גירוש-הבזק של מהגרים סודאנים

גורל לא ידוע מצפה לסודאנים שברחו מדרפור

(וושינגטון, 24 באוגוסט 2007) על ישראל לחדול מגירוש-הבזק של אזרחי סודאן הנכנסים ממצרים לשטחה בניגוד לחוק ולהנהיג מחדש את מדיניותה שהתירה להם לשהות בישראל ולהמתין להחלטה בדבר מעמדם כפליטים, כך אמר היום ארגון Human Rights Watch. סירובה הרשמי של מצרים לקבל אותם והאשמות מן הזמן האחרון על התעללות על-ידי חיילים מצרים המוצבים לאורך הגבול מצביעים על כך שסביר כי סודאנים מוחזרים ייחשפו ליחס אכזרי ללא ערובה לכך שלא יוחזרו לאזור שבו הם נתונים לרדיפה. ב-18 באוגוסט גירשה ישראל כחמישים אזרחים סודאנים שחצו את הגבול ממצרים יום קודם לכן. ככל הנראה, רובם הגיעו מחבל דרפור למוד-המלחמה, וסביר כי חיפשו מקלט מדיני. גירוש-הבזק מסמן סטייה ממדיניותה של ישראל, שעד אז התירה למהגרים סודאנים להישאר בשטחה באופן זמני, כשהם ממתינים להחלטות מצד נציב האו"ם לפליטים בדבר מעמדם כפליטים ולאפשרות של יישוב-מחדש במדינה שלישית.  
 
לדברי ביל פרליק, מנהל לענייני מדיניות פליטים בארגון Human Rights Watch, "ישראל חושפת את האנשים האלה לסכנה חמורה בכך שהיא מגרשת אותם ללא כל הליך הולם וללא גילויי נכונות מצד מצרים לקבל אותם".  
 
שבוע קודם לכן, ב-11 באוגוסט, פרסם משרד החוץ המצרי הודעה שלפיה "מצרים לא הסכימה לכניסתם המחודשת של האנשים שקודם לכן עברו לישראל דרך הגבול המצרי. מצרים מאשרת כי מסרה לישראל באופן רשמי כי איננה מחויבת לקבל כל אדם שאינו אזרח מצרים ואשר עבר לשטח ישראל בניגוד לחוק".  
 
ההצהרה המצרית באה לאחר דיווחים על כך שב-1 באוגוסט הרגו חיילים מצרים הפועלים בגבול שלושה גברים סודאניים, שעה שאלה ניסו לחצות לתוך ישראל. לפי דיווחים, חיילים ישראלים בגבול היו עדים להכאתו למוות על-ידי חיילים מצרים של גבר אחד מתוך שניים שבהם ירו קודם לכן החיילים המצרים, וכן של מהגר שלישי. (ראו: http://hrw.org/english/docs/2007/08/08/egypt16606.htm)  
 
דוד בייקר, דובר במשרד ראש הממשלה הישראלי, אמר ב-19 באוגוסט כי "מדיניות ההחזרה של כל מי שנכנס בניגוד לחוק תחול על כל אחד, כולל על אלה שבאים מדרפור".  
 
לדברי פרליק, "זה מדהים שממשלת ישראל מוכנה למסור אזרחים סודאניים, אפילו מדרפור, לידי חיילים מצרים המוצבים בגבול לאחר שחיילים ישראלים אמרו כי צפו בהם הורגים בירי ומכים למוות מהגרים סודאניים".  
 
האמנה הבינלאומית בדבר מעמדם של פליטים משנת 1951, שישראל היא צד לה, אוסרת על גירוש או החזרה של כל אדם למקום שבו חייו או חירותו יהיו נתונים בסכנה. חובה זו אינה נוגעת רק להחזרה ישירה של פליטים למקום שבו הם נרדפים, אלא גם להחזרתם למקום שבו הם יהיו נתונים לסכנת החזרה לאזור שבו הם נרדפים. עוד נקבע באמנה, כי אין להעניש פליטים על כניסתם למדינה אחרת בניגוד לחוק או על שהותם בה בניגוד לחוק. לדברי פרליק, "לאור סירובה של מצרים לקבל חזרה סודאנים מישראל ולאור הדיווחים על מעשי ההרג מה-1 באוגוסט, נראה כי החזרתם של מהגרים סודאנים על-ידי ישראל מבלי שיוכלו לשטוח באופן הולם טענות הגנה אפשריות היא הפרה של חובותיה החוקיות על-פי האמנה".