ماڵی وێرانكراوی ئهو عهرهبانهی به زۆرهملێ له گهڕهكی ١ی حوزهیرانی كركوك دهركراون لهنێوان ٢٣ و٢٥ی  تشرینی یهكهم لهگرتهی ڤیدیۆیی ٢٦ی تشرینی یهكهم

ماڵی وێرانكراوی ئهو عهرهبانهی به زۆرهملێ له گهڕهكی ١ی حوزهیرانی كركوك دهركراون لهنێوان ٢٣ و٢٥ی  تشرینی یهكهم لهگرتهی ڤیدیۆیی ٢٦ی تشرینی یهكهم 

© 2016 Private