មួង​ ស្រី​មុំ ជន​រងគ្រោះ​ក្នុង​អំពើវាយ​ប្រហារ​ដោយ​អាស៊ីដ​មួយ​ដែលបាន​​កើត​ឡើង​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៩ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥។