អ្នក​ជាប់ឃុំ​ដែល​ត្រូវបាន​កត់ត្រា​ជា "ដោះលែង​អ្នក​ទាំង​ប្រាំ" (“FreeThe5KH”) ត្រូវបាន​ជាប់​ជា​អ្នកឈ្នះ​ចុងក្រោយ​សម្រាប់​ពានរង្វាន់ Martin Ennals Award សម្រាប់​អ្នកការពារ​សិ​ទិ្ធ​មនុស្ស នៅ​ថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧។