គង់​ ទូច កំពុង​រង់​ចាំ​​សាល​ក្រម​ នៅ​ខាង​ក្រៅ​តុលាការ​កំពូល​កម្ពុជា​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២២​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៥។

គង់​ ទូច កំពុង​រង់​ចាំ​​សាល​ក្រម​ នៅ​ខាង​ក្រៅ​តុលាការ​កំពូល​កម្ពុជា​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២២​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៥។

© 2015 រក្សា​សិទ្ធិ​ដោយ​ ភ្នំពេញ​ពេញ​ប៉ុស្ដិ៍​