កែវ ស្រី​វី កំពុង​សម្រាក​​​នៅ​​អង្គការជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះកម្ពុជាដោយសារអាស៊ីដ (បច្ចុប្បន្ន​ត្រូវ​បាន​បិទ​មិន​ដំណើរ​ការ) នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៩ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១០ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ប្រទេស​កម្ពុជា ក្រោយ​ពេល​​ទទួល​ការ​វះកាត់ប៉ះ​ប៉ូវ​ស្បែក​មួយ​លើក​​​ទៀត។​ ​​

កែវ ស្រី​វី កំពុង​សម្រាក​​​នៅ​​អង្គការជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះកម្ពុជាដោយសារអាស៊ីដ (បច្ចុប្បន្ន​ត្រូវ​បាន​បិទ​មិន​ដំណើរ​ការ) នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៩ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១០ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ប្រទេស​កម្ពុជា ក្រោយ​ពេល​​ទទួល​ការ​វះកាត់ប៉ះ​ប៉ូវ​ស្បែក​មួយ​លើក​​​ទៀត។​ ​​

 

© 2010 រក្សា​សិទ្ធិ​ដោយ Paula Bronstein/Getty Images