អ្នកនាង ថុង ខាំ កំពុង​ឈរ​នៅ​មាត់​ទ្វារ​​​ផ្ទះ​របស់​គាត់​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៣១ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៤។

អ្នកនាង ថុង ខាំ កំពុង​ឈរ​នៅ​មាត់​ទ្វារ​​​ផ្ទះ​របស់​គាត់​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៣១ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៤។

© 2013 រក្សា​សិទ្ធិ​ដោយ Erin Bourgois