ដិប ដា​ កំពុង​ឲ្យ​គេ​ថត​រូប​​នៅឯ​​អង្គការជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះកម្ពុជាដោយសារអាស៊ីដ (បច្ចុប្បន្ន​ត្រូវ​បាន​បិទ​មិន​ដំណើរ​ការ) នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១១ ខែ​វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​២០១៤ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ប្រទេស​កម្ពុជា។

ដិប ដា​ កំពុង​ឲ្យ​គេ​ថត​រូប​​នៅឯ​​អង្គការជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះកម្ពុជាដោយសារអាស៊ីដ (បច្ចុប្បន្ន​ត្រូវ​បាន​បិទ​មិន​ដំណើរ​ការ) នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១១ ខែ​វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​២០១៤ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ប្រទេស​កម្ពុជា។

 

© 2013 រក្សា​សិទ្ធិ​ដោយ Erin Bourgois