(ទីក្រុងញូវយ៉ក) -  អង្គការឃ្លាំមើលសិទិ្ធមនុស្សបាននិយាយនៅថ្ងៃនេះថា រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស ៥នាក់ជាបន្ទាន់ ដែលបានចំណាយពេលមួយឆ្នាំនៅក្នុងគុកដោយសារការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយ។ សមាជិកបច្ចុប្បន្ន ៤រូប និងអតីតសមាជិកមួយរូបនៃសមាគមការ

អ្នក​ជាប់ឃុំ​ដែល​ត្រូវបាន​កត់ត្រា​ជា "ដោះលែង​អ្នក​ទាំង​ប្រាំ" (“FreeThe5KH”) ត្រូវបាន​ជាប់​ជា​អ្នកឈ្នះ​ចុងក្រោយ​សម្រាប់​ពានរង្វាន់ Martin Ennals Award សម្រាប់​អ្នកការពារ​សិ​ទិ្ធ​មនុស្ស នៅ​ថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧។

© 2017 Private