Hesham Kassem di kantornya yang sedang dibangun di Kairo pada tahun 2010.

Hesham Kassem di kantornya yang sedang dibangun di Kairo pada tahun 2010.

© Hossam el-Hamalawy