Masjid Imam al-Sadeq, Bahrain.

Masjid Imam al-Sadeq, Bahrain.

© Dr Ajay Kumar Singh/Shutterstock