202108ccd_Gaza_main_overview_sat_1

אתר תקיפתם של בניינים רבי קומות בעיר עזה במהלך הלחימה במאי 2021, כפי שתיעד ארגוןHuman Rights Watch. תמונת לוויין ©CNES 2021 - Airbus DS 2021. ניתוח וגרפיקה: © 2021 ארגון Human Rights Watch