An aerial shot of Nazareth

נצרת, היישוב הפלסטיני הגדול ביותר בישראל, מתמודדת עם בעיות של צפיפות ומצוקת דיור הנובעות, בין היתר, ממדיניות הקרקעות הישראלית, שמעניקה עדיפות לפיתוחם של יישובים בהם קיים רוב יהודי. תצלום אוויר שצולם בין השנים 2015-2011.

© Lowshot Ltd