202104mena_israelpalestine_drobles_oslo_plan

המפות משוות בין חלקיה של גדה המערבית הכבושה להם הוצע להעניק עדיפות בפיתוח ההתנחלויות על-פי תכנית דרובלס משנת 1980, שהנחתה את מדיניות ההתנחלות של ממשלת ישראל באותה תקופה, לבין חלוקת השטח במסגרת הסכמי אוסלו משנות התשעים, בין אזורים בהם ישראל הותירה בידיה את השליטה המלאה (שטח C) ואלה שבהם הרשויות הפלסטיניות מנהלות חלק מהיבטי החיים (שטחים A ו-B).

© 2021 Mike King/New York Review of Books