An aerial satellite image comparing Marda and Salfit

ההתנחלות הישראלית אריאל, החוצצת בין הכפר הפלסטיני מרדא (למטה) לבין העיירה סלפית (למעלה) בגדה המערבית הכבושה. תמונת לוויין

©2021 Maxar Technologies. מקור: Google Earth