202104mena_israelpalestine_kufraqab_sat_he.jpg

: כפר עקב, אזור פלסטיני בקצה הצפוני ביותר של תחום השיפוט של עיריית ירושלים, כפי שהוגדר על-ידי ישראל, תחום ממערב על-ידי גדר ההפרדה; מדרום, על-ידי מחסום קלנדיה החוצץ בין הערים רמאללה וירושלים; ממזרח, על-ידי מחנה הפליטים קלנדיה וההתנחלות כוכב יעקב, שהוקמה בחלקה על אדמות כפר עקב; ומצפון על-ידי רמאללה

© תמונת לוויין באדיבות Planet Labs Inc. 2021