A concrete wall separates a city and a highway

האזור הפלסטיני כפר עקב, הנמצא ברובו בתחום השיפוט של עיריית ירושלים, אשר מנוהלת על-ידי ישראל, מנותק למעשה משאר העיר משום שהוא נמצא בצדה של גדר ההפרדה הפונה לגדה המערבית.

© 2018 AFP/Getty