A boy runs alongside a tall concrete wall

ילד פלסטיני רץ ליד גדר ההפרדה שהקימה ישראל בעיר קלקיליה שבגדה המערבית, הנתונה תחת כיבוש ישראלי. הגדר מקיפה לחלוטין את העיר, בה גרים יותר מ-55,000 פלסטינים

© 2018 AFP/Getty Images