201912MENA_Palestine_photos_HE

פריד אל-אטרש, פעיל זכויות אדם שנעצר למשך ארבעה ימים בשנת 2016 ואשר עד היום, יותר משלוש שנים לאחר מכן, תלויים ועומדים נגדו אישומים בבית המשפט הצבאי בגלל השתתפותו בהפגנה בחברון. 

© 2017 AFP