منسوبین امنیتی افغان و مردم محل نزدیک حفره ای که پس از انفجار یک عراده واسطه نقلیه کلان بوجود آمده است، تجمع نموده اند. این انفجاربه تاریخ 31 ماه می 2017 در شهر کابل بوقوع پیوست.