دختران زیر یک خیمه در یک مکتب دولتی در کابل درس میخوانند. حتی مطابق خوشبینانهترین آمارها، تنها کمی بیشتر از نیمی دختران افغان به مکتب میروند؛ زمانی که به 15 سالگی میرسند، تنها یک سوم آنها در مکتبها باقی میمانند.